Elektrik Aboneliği için Dask poliçesi

Elektrik Aboneliği için Dask poliçesi

ELEKTRİK ABONELİK TESİS (BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ) VE ABONE DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE (PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ) ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ ARANMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

1) Bilindiği üzere, 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 11 inci maddesinde “zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.” hükmü yer almaktadır.

2)  Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak uygulamaya konulmuş bir sigortadır. Afet Sigortaları Kanunu’nun 10 uncu maddesi, kapsamdaki binaları şu şekilde belirlemektedir: “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.”

Buna karşın, kamu kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar (köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar) ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar (tapu kaydında kullanım şekli mesken olmayan binalar) Zorunlu Deprem Sigortasına tabi değildir.

  • Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından verilmekte olup, sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri ile bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenmektedir.Taşınmaz mal üzerinde müstakilen mesken olarak inşa edilmiş binalar ile birlikte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tesis edilen kat mülkiyetine veya kat irtifakına konu meskenlerin elektrik abonelik tesis (bağlantı sözleşmesi) ve abone değişikliği işlemlerinin (perakende satış sözleşmesi), Zorunlu Deprem Sigortası yapılmış olduğunun kontrol edilmesinin ardından tamamlanması gerekmektedir. Bu kontrol işlemi yapılmadan, abonelik işlemi tamamlanamaz.Abonelik işlemleri esnasında, sigorta poliçesinin varlığının aşağıdaki yöntemlerden biri ile teyit edilmesi ve elektrik dağıtım şirketinin kendi kayıtlarına not edilmesi gerekmektedir.a)Elektronik sorgulama (DASK web servis uygulaması): DASKın sunduğu web servis yardımıyla elektronik ortamda sorgulama yapılarak poliçe bilgileri teyit edilebilir. Elektronik sorgulamaya ilişkin olarak abone@dask.gov.tr e-posta adresinden yardım istenebilir.b) www.dask.gov.tr üzerinden sorgulama: Abonelik işlemi yapılacak konuta ait poliçenin numarasının ve konut malikinin kimlik numarasının (TCKN) sözlü veya yazılı olarak beyan edilmesi durumunda, DASK internet sitesi “poliçe sorgulama” bölümünde poliçe numarası ve TCKN bilgisi girilerek poliçe bilgileri teyit edilebilir.c) Poliçe aslı ile işlem yapılması: Yukarıda belirtilen yöntemlerden birini tercih etmeyenlerin poliçe aslını talep etmeleri ve poliçe üzerinden adres bilgilerinin doğruluğunu teyit ederek işlem yapmaları gereklidir.
  • Sorgulama ve teyit yapıldıktan sonra, Zorunlu Deprem Sigortası poliçe numarasının elektrik dağıtım şirketinin kendi kayıtlarına not edilmesi zorunludur. 18 Ağustos 2012’den itibaren bir yıl içerisinde tüm sorgulamalar, 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen DASK web servisi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
  • Tüm sorgulamalarda, poliçe kayıtlarındaki adresin abonelik tesis edilecek konuta ait olduğunun teyit edilmesine dikkat edilmelidir.
  • Tamamen ticari veya sınai amaçlı olan binaların sigorta kapsamı dışında olması nedeniyle, abonelik adresi iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları ve benzeri olarak geçen başvurular ile inşası henüz tamamlanmamış binalar için Zorunlu Deprem Sigortası aranmaz.
  • Zorunlu deprem sigortasının malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından yahut kiracılar tarafından yaptırılması mümkündür. Sigortanın kiracı tarafından yaptırılması durumunda; malike ait TCKN poliçede belirtilir ve poliçede kiracı “sigorta ettiren” olarak, malik ise “sigortalı” olarak yer alır. Kiracı tarafından bu şekilde yapılan poliçeler için ödenen sigorta primi, malikten tahsil edilebilir veya kiradan mahsup edilebilir.

Uygulamaya ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütler için “Alo DASK 125”ten telefonla veya abone@dask.gov.tr adresinden bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası hakkında daha fazla bilgiye, Yetkili Sigorta Acenteliğimizi arayıp bilgi alabilirsiniz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

Zorunlu deprem sigortası uygulaması, 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin ardından depremlerin meskenlerde yarattığı maddi zararları teminat altına almak üzere hayata geçirilmiştir. Zorunlu Deprem Sigortası teminatı, kamu tüzel kişiliğini haiz ve kar amacı gütmeyen Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından verilmekte olup, sigorta poliçeleri DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri, bu şirketlerin acenteleri ve banka şubeleri tarafından düzenlenebilmektedir. Sigorta şirketleri zorunlu deprem sigortası yaparken aracılık görevini üstlenmekte olup, herhangi bir hasar durumunda tazminat DASK tarafından ödenmektedir.

Zorunlu deprem sigortası aşağıda belirtilen seçeneklerden biriyle yapılabilir:

1) Doğrudan sigorta şirketlerinin merkezlerinden
2) Herhangi bir Yetkili Sigorta Acentesinden

          Zorunlu Deprem Sigortası Poliçe Örneği

Dask poliçesi sorgulama
Dask sigortası için geçmişe dönük ceza ödenir mi?

380.CD. NO: 33/2 Merkez | ANKARA

0850 304 11 40

hakansigorta@gmail.com

HAKAN SİGORTA

WEB Sitemiz, Yetkilisi olduğumuz Sigorta Şirketlerinden, En Uygun Sigorta teklifini, Siz değerli müşterilerimize sunmak amacıyla oluşturulmuş, birden fazla sigorta şirketine ait size özel teklif alabilmenizi sağlayan bir sigortacılık platformudur.

HAKAN SİGORTA - Tüm Hakları Saklıdır

Open chat